ZIELEŃ ZABYTKOWA

Projektowanie elementów zieleni w założeniach zabytkowych (rewaloryzacja, adaptacji i rewitalizacja) w tym:

 • Zabytkowych założeń pałacowo-ogrodowych, pałacowo-parkowych i dworskich
 • Zabytkowych cmentarzy
 • Zieleni zabytkowych fortyfikacji
 • Zabytkowych układów urbanistycznych

 

ZIELEŃ PUBLICZNA

Projektowanie nowych i adaptacja istniejących terenów zieleni

 • parki
 • zieleńce
 • cmentarze
 • ogródki jordanowskie
 • zieleń przy punktach usługowych
 • zieleń przy instytucjach publicznych
 • zieleń osiedlową

Tereny zieleni są jednym z czynników decydujących o komforcie życia, mającym istotny wpływ na samopoczucie i zdrowie mieszkańców miast. Zieleń wysoka i niska jest podstawowym czynnikiem naturalnej regeneracji powietrza miejskiego.

 

ZIELEŃ PRZYULICZNA

 • Projektowanie zieleni dostosowanej do trudnych warunków panujących w pasach drogowych – dobór dekoracyjnych, a jednocześnie odpornych gatunków drzew/krzewów (wybór odpowiednich cech roślin - tempa wzrostu, rozmiaru, odporności) np. zieleń alejowa czy rosnąca na skarpach
 • Inwentaryzacje zieleni w pasach drogowych wraz z gospodarką drzewostanem niezbędne do uzyskania decyzji zezwalających na wycinkę drzew – opracowanie graficzne i tabelaryczne

Zmieniające się układy komunikacyjne i próby dostosowania istniejącej infrastruktury drogowej do rosnących wciąż potrzeb ruchu komunikacyjnego sprawiają, że zieleń przydrożna oraz sposób jej urządzenia przysparza coraz większe problemy. Do najbardziej palących zagadnień należą: zmieniające się funkcje zieleni przydrożnej, nowe sposoby i  zasady jej projektowania, metody ochrony i konserwacji oraz zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

ZIELEŃ PRYWATNA

Oferta projektowa skierowana jest do osób prywatnych. Przygotowujemy projekty założeń ogrodowych, ogrodów przydomowych, aranżacje balkonów i tarasów.

Ogród jest wizytówką każdego domu tworzącą niepowtarzalny klimat miejsca, w którym spędzamy znaczną część życia, dlatego każdy opracowany przez nas projekt ogrodu traktowany jest bardzo indywidualnie i jest wynikiem konsultacji z jego użytkownikami.

Dokładamy szczególnej staranności aby urealnić wizje i marzenia domowników!

Projekt ogrodu w zależności od stopnia skomplikowania i życzeń klienta może zawierać następujące elementy:

- koncepcję zagospodarowania terenu-w postaci rzutu z góry

- plan nasadzeń roślinnych (w dostosowanej skali);

- katalog zastosowanych w nasadzeniach roślin;

- szczegółową inwentaryzacja zieleni (wraz z oznaczeniem drzew i krzewów na mapie, zestawieniami tabelarycznym roślin, oceną ich zdrowotności);

- analizę funkcji i kompozycji;

- rysunki techniczne zaprojektowanych elementów takich jak: konstrukcje ogrodowe drewniane i metalowe (np. altana, pergola, meble ogrodowe),oczka wodne, nawierzchnie ogrodowe, tarasy;

- przekroje poprzeczne terenu;

- wizualizacje

 

EKSPERTYZY DENDROLOGICZNE

Ekspertyza dendrologiczna wykonywana wizualną metodą oceny drzew, zawierająca:

- opis ogólny drzew

- weryfikację gatunków drzew

- pomiary podstawowych parametrów dendrologicznych (pierśnica, średnica korony, wysokość oraz dokonanie innych pomiarów np. odległość od budynków, drogi itp.)

- opis uszkodzeń każdego z drzew

- ocenę i opis stanu zdrowotnego drzew oraz zachowania ich żywotności

- wskazanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych

- wykoanie dokumentacji fotograficznej

 

PEŁNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Opracowanie profesjonalnych i rzetelnych dokumentacji projektowych - inwentaryzacje zieleni, w skład których wchodzą:

 • pomiary w terenie,
 • dokumentacja tabelaryczna z pełną informacją dendrometryczną (nazwa gatunkowa łacińska, nazwa polska, pierśnica, pow. krzewów, wysokość, szerokość korony, szczegółowy stan zdrowotny, wady anatomiczne, uszkodzenia itp.)
 • dokumentacja graficzna na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych
 • gospodarka drzewostanem

 

OPRACOWANIA ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU

·        Opracowania waloryzacji przyrodniczych w szczególności w części dotyczącej dendrofolory.

·        Projektowanie ścieżek edukacyjno-wypoczynkowych na obszarach objętych wszelkimi formami ochrony przyrody.

·        Analizy krajobrazowe – kompozycja, dominanty widokowe, bariery, powiązania i osie widokowe itp.

·        Analizy struktury roślinności oraz układu terenów zieleni na potrzeby Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,

·        Inwentaryzacje z waloryzacją dendroflory wykonywane na potrzeby raportu
oddziaływaniu inwestycji na środowisko

·        Operaty pielęgnacyjne dla istniejących i projektowanych terenów zieleni w tym kalendarz prac ogrodowych dostosowany do danego ogrodu/terenu zieleni

 

REALIZACJA  I NADZÓR AUTORSKI NAD WYKONYWANIEM PROJEKTÓW

PORADY Z ZAKRESU ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 • realizacja nasadzenia roślinnych.
 • wykonywanie prac przygotowujących miejsca pod rośliny - odchwaszczenie terenu, nawiezienie i rozplantowanie gleby żyznej, zastosowanie nawożenia itd.
 • zakup roślin pochodzących ze sprawdzonych i godnych zaufania szkółek, dowóz
  oraz sadzenie.

 

PIELĘGNACJA ZIELENI

Oferujemy Państwu usługi pielęgnacyjne w zakresie utrzymywania terenów zieleni.

Między innymi strzyżemy i pielęgnujemy trawniki, przycinamy drzewa i krzewy, wykonujemy nasadzenia roślin sezonowych, zabezpieczamy je przed zimą. Oferujemy także robienie „wiosennych porządków” w ogrodzie.